Betingelser for brug

Ved at oprette profil på Gym-online.dk accepterer du alle vilkår nedenfor. Hvis du ikke er enig i disse vilkår, skal du ikke bruge Gym-online.dk. Du accepterer, at Gym-online.dk kan ændre disse vilkår for brug til enhver tid, og du accepterer at være bundet af alle ændringer, som Gym-online.dk rimelighed kan gøre denne forordning. Gym-online.dk er udelukkende til brug for undervisningformål, det er derfor ikke tilladt for brugere at anvende platformen til markedsføring af kommerciel aktivitet.

1. Elever og kursister

Dit personlige kodeord må kun bruges af dig, du skal derfor opbevare det forsvarligt og du må under ingen omstændigheder videregive det til en trejde part. Glemmer du dit kodeord, kan du automatisk få tildelt et nyt og har du mistanke om, at dit kodeord er blevet misbrugt, så kontakt straks Gym-online.dk.

2. Repræsentationer

Du har givet og vil fortsætte med at give præcise og korrekte oplysninger til Gym-online.dk. Du erklærer, at du har ret til at indgå denne aftale og udføre dens vilkår.

3. Retningslinjer for brug af Gym-online.dk

Du garanterer, at hver handling du foretager bliver gjort, så i god tro, og at du ikke har nogen viden om det at krænke eller i konflikt med de juridiske rettigheder for nogen tredjepart. Du må endvidere ikke uploade stødende materiale med pornografisk, racistisk eller på en anden måde injurierende indhold. Du må ikke chikanere andre brugere og du skal benytte et acceptabelt sprogbrug. Platformen må ej anvendes til at sende spam-mails. Gym-online.dk forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at fjerne information, vi mener overtræder de skrevne vilkår. Ved særlig grove overtrædelser kan Gym-online.dk slette din profil.  

4. Værneting og lovvalg

Denne aftale er underlagt den danske lovgivning. Du accepterer at give afkald på spørgsmål om jurisdiktion og alle tvister anlagt af eder skal være ved retterne i Danmark. Forud for at ty til retssager, accepterer du at forsøge at løse eventuelle tvister ved bindende voldgift i overensstemmelse med lovgivningen, i henhold til de nationale voldgiftsregler.

5. Gym-online.dk, indhold

Selvom Gym-online.dk stræber efter at opdatere og holde nøjagtig så meget som muligt af indholdet på denne hjemmeside, kan fejl og / eller udeladelser forekomme som i andre lignende faglitteraturer. Indholdet er indeholdt i Gym-online.dk eller som kan downloades fra Gym-online.dk leveres "som de er" og "som tilgængelig". Gym-online.dk betaler ingen erstatning i forbindelse med skader sket på grund af skrivefejl og lignende. Gym-online.dk kan fastsætte og korrigere typografiske fejl og utilsigtede fejl til enhver tid. Hvis du har nogen bekymringer med indholdet på Gym-online.dk, bedes du straks kontakte os. Gym-online.dk ejer samtlige immaterialle rettigheder, herunder de fulde ophavsrettigheder til Gym-online.dk tjenesten, enerettighederne til tjenester der stilles til rådighed i form af tekst, animationer, videoer, lyd, musik, billeder, platform, kode, grafik m.v.

6. Kommunikation med Gym-online.dk

Alle beskeder, svar, og anden kommunikation mellem dig og Gym-online.dk, herunder men ikke begrænset til e-mails, virtuelle klasseværelse og websider er fortrolige og / eller er omfattet af ophavsret. Du accepterer at træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte fortrolig information og må ikke kopiere, distribuere, dele eller offentliggøre alle oplysninger fra Gym-online.dk uden forudgående skriftlig tilladelse fra Gym-online.dk.

7. Begrænsning af ansvar

Gym-online.dk hæfter ikke under nogen omstændigheder til dig eller nogen anden person for indirekte, tilfældige, betingede, særlige, eksemplariske eller straffende skader, herunder tab af fortjeneste eller goodwill, for ethvert spørgsmål, om en sådan ansvar gældende på baggrund af en kontrakt, erstatningsret (herunder men ikke begrænset til uagtsomhed), misligholdelse af garantier, hverken udtrykt eller underforstået. Gym-online.dk tilstræber, at tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige, vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware, og Gym-online.dk vil så vidt det er muligt forsøge at varsle sådanne situationer på tjenesten, navnlig hvor tjenesten vil være utilgængelig eller delvis utilgængelig i kortere og længere tid. Gym-online.dk kan således ikke garantere, at tjenesten altid er tilgængelig.

Gym-online.dk tager løbende backup af tjenesten og al information på tjenesten, men datatab kan desværre forekomme, og du anbefales derfor til altid selv at tage egen backup af det materiale, du uploader på tjenesten eksempelvis dine optagelser, videoer, dokumenter m.v. Gym-online.dk fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af dine data, herunder uploadet materiale. Du accepterer, at der i intet tilfælde må Gym-online.dk 's maksimale samlede ansvar overstige det beløb du har indbetalt.

8. Erstatning

Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde Gym-online.dk og dets ejere, operatører, forældre, datterselskaber, efterfølgere, erhververe, advokater, entreprenører, agenter, medarbejdere, ledere, direktører, aktionærer, og tilknyttede fra ethvert tab, ansvar, skader eller omkostninger, herunder rimelige advokatomkostninger, som følge af krav fra tredjepart, handling, retsforfølgning eller efterspørgsel relateret til din brug (herunder dine agenter, affilierede selskaber, eller nogen, der handler på dine vegne) i Gym-online.dk.

9. Force Majeure

Gym-online.dk er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt sådan undladelse er som et resultat af force majeure (herunder brand, oversvømmelse, jordskælv, storm, orkan eller andre naturkatastrofer), krig, invasion, handling udenlandske fjender , fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller civil magtovertagelse eller konfiskation terrorvirksomhed, nationalisering, regeringen sanktion, blokering, embargo, arbejdskonflikt, strejke, lockout eller afbrydelse eller svigt af elektricitet, internet eller telefon service.

10. Adskillelighed

Hvis nogen bestemmelse i denne aftale skal anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, gyldighed, lovlighed, og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i denne aftale, må ikke på nogen måde påvirkes eller forringes deraf. Gym-online.dk vil ændre eller erstatte en sådan bestemmelse med en, der er valide og retskraftige, og som opnår, i det omfang det er muligt, de oprindelige mål og hensigten med Gym-online.dk, som afspejles i den oprindelige bestemmelse.

11. Privacy Policy

Du accepterer Gym-online.dk's Privacy Policy.

12. Bindende virkning

Denne aftale er bindende for dig, samarbejdspartnere, agenter, moderselskaber selskaber, datterselskaber, søsterselskaber, medarbejdere.